Corporate Finance

Oferujemy doradztwo w obszarze finansów przedsiębiorstwa świadczone przez wykwalifikowany zespół analityków finansowych i specjalistów w zakresie corporate finance.

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W Art Capital zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Piotr Grzesiak

  Prezes Zarządu / Dyrektor Corporate Finance
  Piotr Grzesiak
  Prezes Zarządu / Dyrektor Corporate Finance
  Specjalizacja: doradztwo na rynku kapitałowym

  Język: angielski

  W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownik działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Przez kilka lat pracował w spółce giełdowej Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa a obecnie Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst.

  W Art Capital zajmuje się kompleksowym doradztwem na rynku kapitałowym w tym: wprowadzaniem spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sprzedażą/nabywaniem przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, analizami ekonomicznymi i biznes planami, wycenami firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, due diligence finansowe, relacjami inwestorskimi i obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  W wolnym czasie podróżuje z rodziną oraz uprawia rozmaite sporty.

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W Art Capital zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

 • Jacek Draus

  Analityk Finansowy
  Jacek Draus
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: finanse przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne i biznes plany, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo na rynku kapitałowym oraz relacje inwestorskie

  Język: angielski

  Od 2009 r. analityk finansowy w Art Capital Sp. z o.o., brał udział w wielu projektach emisji akcji lub obligacji na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy i równoległy) oraz akcji i obligacji w alternatywnym systemie obrotu GPW (rynki NewConnect i Catalyst). Autor licznych analiz finansowych na potrzeby dotacji unijnych. Od 2011 r. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sporządzaniem analiz ekonomicznych i biznes planów, a także wycen firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  W wolnym czasie śpiewa, fotografuje oraz chodzi po górach.

   

Art Capital tworzy zespół doświadczonych fachowców – specjalistów w zakresie finansów przedsiębiorstw. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze corporate finance i na rynkach kapitałowych. Gwarantujemy rzetelność i profesjonalizm widoczny w efektach naszych działań.

Art Capital podejmuje wszelkie wyzwania w zakresie corporate finance. Zajmujemy się emisjami akcji publicznymi i prywatnymi, fuzjami z innymi spółkami i ich przejęciami, analizując opłacalność takich operacji – sprawnie i kompleksowo przeprowadzimy wszystkie potrzebne analizy, zadbamy o działania prawne, instytucjonalne, przykładając najwyższą uwagę do jakości naszej pracy. Dla inwestorów sporządzamy analizy finansowe i wyceny spółek, zwiększając szanse trafnych inwestycji, zaś dla potrzebujących pomocy w obszarze obowiązków informacyjnych oferujemy całą gamę usług z zakresu relacji inwestorskich.

 

W Art Capital zajmujemy się wprowadzaniem papierów wartościowych emitowanych przez spółki na rynek regulowany (parkiet podstawowy i równoległy) prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na podstawie licencji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku akcji (Newconnect), zatwierdzamy dokumenty informacyjne Spółek w celu wprowadzenia akcji do notowań giełdowych.

Na podstawie licencji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku obligacji (Catalyst), zatwierdzamy dokumenty informacyjne Spółek w celu wprowadzenia obligacji do notowań giełdowych.

Koordynujemy procesy wprowadzania Spółek na giełdę papierów wartościowych oraz kompleksowo doradzamy we wszelkich aspektach związanych z rynkiem kapitałowym. Oferujemy opracowanie strategii wejścia na rynek oraz sporządzanie wniosków i pozostałej dokumentacji.

Art Capital oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie emisji lub sprzedaży akcji i obligacji na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w szczególności:

• zorganizowanie i koordynacja całego procesu,
• sporządzenie i weryfikacja dokumentów korporacyjnych,
• przekształcenia własnościowe i organizacyjne,
• opracowanie celów emisji i struktury transakcji,
• sporządzenie analizy finansowej i prognoz finansowych,
• wycena przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planowanych inwestycji,
• wykonanie due diligence celem zidentyfikowania i eliminacji ryzyk ,
• doradztwo w zakresie zabezpieczeń obligacji,
• przygotowanie projektów uchwał organów spółki,
• sporządzenie prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia, dokumentu informacyjnego lub innego dokumentu związanego z oferowanie akcji lub obligacji,
• przygotowanie prezentacji i teaser’a dla inwestorów,
• doradztwo w procesie pozyskiwanie inwestorów,
• zatwierdzenie dokumentu informacyjnego w związku z wprowadzeniem akcji na rynek NewConnect lub obligacji na rynek Catalyst oraz raportu z oferty prywatnej,
• doradztwo przy wyborze podmiotów współpracujących (dom maklerski, animator rynku, sponsor emisji, agent emisji, administrator zastawu, biegły rewident),
• doradztwo w procesie dematerializacji papierów wartościowych,
• opracowanie wniosków do instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW),
• świadczenie usługi Autoryzowanego Doradcy zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect lub Catalyst.

Art Capital zajmuje się kompleksową obsługą procesu sprzedaży, łączenia lub nabycia przedsiębiorstwa, począwszy od doradztwa przy ustalenia celów projektów do pozyskania podmiotów zainteresowanych transakcją i jej zamknięcia.

Przeprowadzamy due diligence przedsiębiorstwa, niezbędne analizy i prognozy, sporządzamy dokumenty korporacyjne, oraz weryfikujemy dane finansowe.

Dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa, oceny opłacalności inwestycji oraz analizy wrażliwości na zmiany czynników ją warunkujących.

Przeprowadzamy negocjacje oraz doradzamy w procesie przygotowania transakcji, ustalenia kluczowych jej parametrów oraz wskaźników wpływających na późniejszą realizację.

Oferujemy doradztwo w zakresie zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami transakcji.

Art Capital oferuje sporządzenie wycen przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, instrumentów finansowych, kontraktów w oparciu o metody dochodowe, majątkowe, porównawcze-rynkowe.

Zajmujemy się przygotowaniem prognoz finansowych na podstawie analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz przedstawionych zamierzeń, możliwości organizacji oraz warunków rynkowych.

Ustalamy parametry determinujące opłacalność inwestycji lub transakcji oraz mierzymy ryzyko inwestycyjne.

Wyceny przedsiębiorstw dokonywane są zazwyczaj dla następujących celów:

• podwyższenia kapitału przedsiębiorstwa,
• sprzedaży przedsiębiorstwa lub części jego udziałów,
• wprowadzenia spółki na giełdę,
• określenia wartości posiadanych pakietów przez udziałowców w celu podziału, przejęcia, połączenia, wykupu,
• oceny zarządzania przedsiębiorstwem,
• wprowadzenia programu opcji menadżerskich.

Art Capital oferuje przeprowadzenie analiz strategicznych, ekonomicznych, a także tworzenie biznes planów.

Najczęściej sporządzamy analizy i biznes plany dla celów związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, transakcji prywatnych oraz pozyskiwaniem dotacji unijnych. Zadaniem analizy jest przede wszystkim weryfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem ich rentowności, kapitałochłonności, ryzyka wpisanego w projekt oraz możliwości zrealizowania w odpowiednim terminie. W oparciu o jej wyniki jesteśmy w stanie opracować strategię dotyczącą optymalnego sfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego późniejszej sprzedaży. Wskazujemy potencjalne źródła finansowania oraz wybieramy spośród wielu alternatywnych rozwiązania najbardziej korzystne z punktu widzenia opłacalności i potencjalnego ryzyka.

Sporządzamy analizy finansowe i ekonomiczne samoistne lub będące elementami większych opracowań.

Art Capital zajmuje się doradzaniem lub zarządzaniem relacjami inwestorskimi dla spółek zamierzających wejść, bądź już notowanymi na rynkach GPW.

Kontakty z inwestorami są elementem strategii wejścia spółki na rynek publiczny. Dzięki dobrym relacjom inwestorskim można liczyć na uzyskanie korzystnych ofert finansowania rozwoju spółki w przypadku kolejnych emisji akcji lub obligacji.

Art Capital przeprowadza szkolenia z zakresu rynku kapitałowego dla spółek rozważających lub będących w okresie przygotowawczym do wejścia na giełdę. Szkolenia pomagają efektywnie przygotować się do Pierwszej Oferty Publicznej (IPO), wskażą mechanizmy rynku kapitałowego oraz pozwalają ocenić stopień przygotowania organizacji do obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Zapewniamy doradztwo przy sporządzaniu finansowych raportów okresowych, tj. raporty kwartalne, półroczne, roczne, jednostkowe i skonsolidowane.

Doradzamy przy konstruowaniu obiegu informacji poufnych w przedsiębiorstwie, zasad handlowania akcjami przez pracowników i przestrzeganiu przepisów rynku publicznego przez spółkę, jej pracowników i osób powiązanych.

Oferujemy stałe doradztwo przy konstruowaniu komunikatów na rynek publiczny, w tym standardowo przez okres pierwszych 3 lat notowań w przypadku rynku NewConnect (licencja Autoryzowanego Doradcy).

W Art Capital zajmujemy się opracowaniem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa mającej między innymi ustalić: sposób osiągania wyniku i generowania gotówki przez przedsiębiorstwo, jego majątek i źródła finansowania, sposób i jakość organizacji, jej efektywność, a także szanse i zagrożenia wypływające z przyjętych procedur i zasad korporacyjnych, strategii rozwoju, pozycji na rynku, sposobu realizacji usług, planowych inwestycji.

Celem badania jest również ocena możliwości realizacji inwestycji i korzyści uzyskanych dzięki nim. Poza tym badanie służy weryfikacji dotychczasowych sprawozdań finansowych pod kątem przedstawiania przez nich prawdziwego obrazu przedsiębiorstwa oraz oceny zdarzeń nietypowych i nadzwyczajnych, które mogły mieć wpływ na dotychczasową sytuację przedsiębiorstwa oraz ew. możliwości ich występowania w przyszłości.

Najważniejszym zadaniem raportu jest przedstawienie zidentyfikowanych ryzyk występujących w otoczeniu zewnętrznym oraz wewnętrznym przedsiębiorstwa, które wystąpiły lub mogą pojawić się w przyszłości, co może mieć wpływ na analizowany projekt, przyszłe wyniki firmy, jej sytuację finansową i wycenę przez inwestorów oraz odpowiedzialności Zarządu wobec nich.

 

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe
(projektowe)
 • Określona z góry, całościowa kwota za doradztwo w projekcie realizowanym przez klienta.
 • Zalety: znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas dla realizacji zlecenia (ryzyko oszacowania czasu realizacji zlecenia po stronie Art Capital). Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka na poczet świadczonych usług prawnych.

Wynagrodzenie za sukces
(tzw. success fee)
 • Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy zespołu Art Capital.
 • Zalety: wynagrodzenie pozwala na przejęcie przez Art Capital części ryzyka od klienta i stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych. Może być stosowane w sporach sądowych, sporach przed organami administracji publicznej, dotyczyć pomyślnego przebiegu negocjacji umożliwiających zawarcie korzystnego układu, zakup określonych aktywów, restrukturyzację przedsiębiorstwa lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

 

Masz pytania? Napisz do nas.