Art Capital – doradztwo prawno-organizacyjne

Oferujemy kompetentne doradztwo świadczone przez zespół ekspertów Art Capital oraz współracujących kancelarii prawnych w różnorodnych dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

 • Anna Kasolik

  Adwokat
  Anna Kasolik
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo procesowe, prawo  umów, prawo medyczne, prawo autorskie, sprawy rodzinne

  Języki: angielski, francuski

  Współautorka m.in. Metodyki sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r)  oraz Metodyki sporządzani pism procesowych w spawach  cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r).

  Współpracując z Art Capital zajmuje się sporami sądowymi, sporządzaniem i analizą umów  w obrocie gospodarczym, prawem medycznym w tym w szczególności zagadnienia dotyczące błędów medycznych, prawem autorskim, sprawami rodzinnymi w tym postępowania rozwodowe oraz postępowania dotyczące podziałów majątku, a także sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych.

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a nadto studia podyplomowe  zakresu prawa medycznego i bioetyki  prowadzone przez Uniwersytet  Jagielloński.  Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.

  Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu procedury cywilnej.

   

W ramach usług oferowanych przez Art Capital, bardzo często wymagane jest zaangażowanie doradców prawnych. Art Capital współpracuje z kilkoma kancelariami – specjalistami w zakresie obsługi przedsiębiorstwa oraz transakcji na rynku kapitałowym. W związku z tym możemy zaoferować kompleksową obsługę przedsiębiorstw.

Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie zachowując najlepsze standardy. Pragniemy, aby nasze usługi prezentowały najwyższy merytoryczny poziom, były wykonywane kreatywnie i z zaangażowaniem przy zachowaniu zasad etycznych i przejrzystości relacji z klientem oraz otoczeniem rynkowym.

W ramach doradztwa Art Capital zapewnia klientom przygotowanie umów i dokumentów, negocjowanie kontraktów i doradztwo transakcyjne, obsługę korporacyjną organizacji, prowadzenie mediacji, szkoleń, jak również negocjowanie i zabezpieczanie transakcji kapitałowych, obsługę emisji papierów wartościowych oraz inne szczegółowe dziedziny doradztwa korporacyjnego.

 

W Art Capital zajmujemy się tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek handlowych. Wraz ze współpracującymi kancelariami oferujemy doradztwo w wyborze formy prawnej działalności, tworzenie spółek celowych, a także obsługę obejmującą wszelkie formalności związane z powoływaniem i zmianami w spółkach handlowych.

Proponujemy obsługę korporacyjną organów, prowadzenie posiedzeń organów, przygotowanie dokumentów wewnętrznych, porozumień wspólników i inwestycyjnych.

Nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli za pośrednictwem członkostwa w radzie nadzorczej.

Zapewniamy doradztwo w sporach wynikłych na tle stosunków korporacyjnych oraz obsługę transakcyjną i wsparcie negocjacyjne, jak również inne usługi doradcze dotyczące organizacji spółek.

 

W Art Capital zajmujemy się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego.

Wraz z współpracującymi kancelariami zapewniamy wsparcie w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii. Weryfikujemy i zabezpieczamy tytuły prawne.

Przygotowujemy dokumentacje dla procesu inwestycyjnego.
Negocjujemy umowy z inwestorami, wykonawcami i dostawcami.
Oferujemy doradztwo w sporach, mediacje i negocjowanie ugód.

 

Art Capital oferuje doradztwo i obsługę przedsiębiorstw w zakresie restrukturyzacji działalności lub jej likwidacji.

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji oraz reprezentacją związaną z postępowaniem upadłościowym i naprawczym.

Opracowujemy modele reorganizacji działalności, negocjujemy układu z wierzycielami, a także przeprowadzamy konwersję długu na kapitał.

 

Art Capital zajmuje się obsługą emisji akcji i obligacji oraz doradztwem przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Przygotowujemy elementy prospektów, memorandów i dokumentów informacyjnych. Doradzamy w zakresie funkcjonowania giełdy i alternatywnych systemów obrotu. Doradztwo związane jest również z obowiązkami informacyjnymi, obowiązkami emitentów oraz obrotem papierami wartościowymi.

Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Obsługujemy transakcje kapitałowe, opracowujemy i negocjujemy porozumienia inwestycyjne i wspólników oraz nadzorujemy proces ich wdrażania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

 

 

Art Capital

Kobierzyńska 211
30-382 Kraków
Polska
+48 12 428 50 60

biuro@art-capital.pl
www.art-capital.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000285700 REGON: 120500787 NIP: 6762354679