Art Capital – doradztwo prawno-organizacyjne

Oferujemy kompetentne doradztwo świadczone przez zespół ekspertów Art Capital oraz współracujących kancelarii prawnych w różnorodnych dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

 • Anna Kasolik

  Adwokat
  Anna Kasolik
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo procesowe, prawo  umów, prawo medyczne, prawo autorskie, sprawy rodzinne

  Języki: angielski, francuski

  Współautorka m.in. Metodyki sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r)  oraz Metodyki sporządzani pism procesowych w spawach  cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r).

  Współpracując z Art Capital zajmuje się sporami sądowymi, sporządzaniem i analizą umów  w obrocie gospodarczym, prawem medycznym w tym w szczególności zagadnienia dotyczące błędów medycznych, prawem autorskim, sprawami rodzinnymi w tym postępowania rozwodowe oraz postępowania dotyczące podziałów majątku, a także sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych.

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a nadto studia podyplomowe  zakresu prawa medycznego i bioetyki  prowadzone przez Uniwersytet  Jagielloński.  Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.

  Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu procedury cywilnej.

   

W ramach usług oferowanych przez Art Capital, bardzo często wymagane jest zaangażowanie doradców prawnych. Art Capital współpracuje z kilkoma kancelariami – specjalistami w zakresie obsługi przedsiębiorstwa oraz transakcji na rynku kapitałowym. W związku z tym możemy zaoferować kompleksową obsługę przedsiębiorstw.

Do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie zachowując najlepsze standardy. Pragniemy, aby nasze usługi prezentowały najwyższy merytoryczny poziom, były wykonywane kreatywnie i z zaangażowaniem przy zachowaniu zasad etycznych i przejrzystości relacji z klientem oraz otoczeniem rynkowym.

W ramach doradztwa Art Capital zapewnia klientom przygotowanie umów i dokumentów, negocjowanie kontraktów i doradztwo transakcyjne, reprezentację w postępowaniach przed organami administracji, obsługę korporacyjną organizacji, prowadzenie mediacji, szkoleń, jak również negocjowanie i zabezpieczanie transakcji kapitałowych, obsługę emisji papierów wartościowych oraz inne szczegółowe dziedziny doradztwa korporacyjnego.

 

Art Capital doradza swoim klientom w wyborze odpowiedniego doradcy prawnego , które zaoferuje zastępstwo procesowe zawodowego pełnomocnika:
• w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innych postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), w tym w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych;
• przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym;
• przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
• przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
• przed sądami arbitrażowymi, w toku mediacji lub w postępowaniach pojednawczych;
• przed zawodowymi sądami i komisjami dyscyplinarnymi.

Kancelarie współpracujące z Art Capital zapewniają kompleksowe doradztwo prawne w zakresie możliwych środków prawnych i sposobów dochodzenia praw przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz instytucjami sądowniczymi i arbitrażowymi.

 

W Art Capital zajmujemy się tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem i podziałem spółek handlowych. Wraz ze współpracującymi kancelariami oferujemy doradztwo w wyborze formy prawnej działalności, tworzenie spółek celowych, a także obsługę obejmującą wszelkie formalności związane z powoływaniem i zmianami w spółkach handlowych.

Proponujemy obsługę korporacyjną organów, prowadzenie posiedzeń organów, przygotowanie dokumentów wewnętrznych, porozumień wspólników i inwestycyjnych.

Nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli za pośrednictwem członkostwa w radzie nadzorczej.

Zapewniamy doradztwo w sporach wynikłych na tle stosunków korporacyjnych oraz obsługę transakcyjną i wsparcie negocjacyjne, jak również inne usługi doradcze dotyczące organizacji spółek.

 

W Art Capital zajmujemy się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego.

Wraz z współpracującymi kancelariami zapewniamy wsparcie w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii. Weryfikujemy i zabezpieczamy tytuły prawne.

Przygotowujemy dokumentacje dla procesu inwestycyjnego.
Negocjujemy umowy z inwestorami, wykonawcami i dostawcami.
Oferujemy doradztwo w sporach, mediacje i negocjowanie ugód.

 

Art Capital oferuje doradztwo i obsługę przedsiębiorstw w zakresie restrukturyzacji działalności lub jej likwidacji.

Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji oraz reprezentacją związaną z postępowaniem upadłościowym i naprawczym.

Opracowujemy modele reorganizacji działalności, negocjujemy układu z wierzycielami, a także przeprowadzamy konwersję długu na kapitał.

 

Art Capital oferuje skuteczną windykacje należności z wykorzystaniem optymalnych środków perswazji (windykacja polubowna, negocjowanie spłaty długów) oraz innych dostępnych narzędzi wspierających odzyskiwanie należności, tj. biura informacji gospodarczej, rejestry dłużników, giełdy wierzytelności.

Zajmujemy się przesyłaniem wezwań, uzyskiwaniem tytułów wykonawczych oraz prowadzeniem egzekucji.

Zapewniamy elastyczność i indywidualne podejście dostosowywane do profilu dłużnika, wartości wierzytelności i okoliczności sprawy.

 

Art Capital zajmuje się kompleksowym doradztwem w kwestii relacji gospodarczych.
Oferujemy opracowywanie modeli współpracy kontraktowej.
Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji dla transakcji, a także przygotowanie specjalistycznych rozwiązań.

 

Art Capital zajmuje się doradztwem dotyczącym wymagań niezbędnych do spełnienia uruchamianiu produkcji, wprowadzaniu produktów do obrotu, jak również w zakresie regulacji określających postać, oznaczenie produktu, sposób jego opakowania i reklamy.

Oferujemy doradztwo z zakresu ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadami (w tym szczególnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców).

Zapewniamy przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących produkcji przemysłowej oraz specjalistycznej produkcji rolnej.

 

Art Capital zajmuje się obsługą emisji akcji i obligacji oraz doradztwem przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynkach zorganizowanych. Przygotowujemy elementy prospektów, memorandów i dokumentów informacyjnych. Doradzamy w zakresie funkcjonowania giełdy i alternatywnych systemów obrotu. Doradztwo związane jest również z obowiązkami informacyjnymi, obowiązkami emitentów oraz obrotem papierami wartościowymi.

Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Obsługujemy transakcje kapitałowe, opracowujemy i negocjujemy porozumienia inwestycyjne i wspólników oraz nadzorujemy proces ich wdrażania.

 

W Art Capital zajmujemy się rejestracją i kompleksową obsługą stowarzyszeń i fundacji.

Doradzamy w kwestiach dokumentacji – statuty, akta założycielskie, regulaminy i uchwały.

Pomagamy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
Doradzamy w problematycznych kwestiach dotyczących prowadzenia działalności pożytku publicznego (m.in. darowizny, zbieranie danych osobowych darczyńców, działalność gospodarcza OPP, organizacja wolontariatu, zbiórki publiczne, itp.).

 

Art Capital pomaga również w obsłudze inwestycji na Ukrainie, w tym min. zakładaniem i likwidowaniem spółek na Ukrainie. Oferujemy usługę stałego nadzoru właścicielskiego, nie tylko w zakresie organizacyjnym ale również finansowo-księgowym. Przeprowadzamy kompleksowe audyty spółek ukraińskich, zapewniamy wsparcie w negocjowaniu kontraktów z elementami ukraińskimi. Badamy standing finansowy kontrahentów (wywiadownia gospodarcza). Sprawdzamy uwarunkowania prowadzenia określonej działalności na Ukrainie, dodatkowo możemy zapewnić analizę rynku w określone branży. Pomagamy przeprowadzić reasearch potencjalnych kontrahentów na terytorium Ukrainy.

Oferujemy usługę kwerendy materiałów archiwalnych.
Rejestrujemy znaki towarowe i wzory przemysłowe na Ukrainie.
Prowadzimy działania windykacyjne. Zajmujemy się poszukiwaniem osób i mienia.

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu transakcji importowo-eksportowych począwszy od umowy a na formalnościach celnych i podatkowych skończywszy.

 

 

 

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

 

Wynagrodzenie abonamentowe
 • Stała kwota płatna miesięczna obejmująca ustalony przez strony limit godzin świadczonego doradztwa (możliwe rozliczane godzin doradztwa w dłuższym okresie czasu, np.: kwartalnie).
 • Zalety: możliwość zaplanowania przez klienta budżetu oraz negocjowania atrakcyjnych warunków współpracy w ramach abonamentu z uwagi na stałą relację z Art Capital, zapewnienie nieprzerwanej kompleksowej obsługi przy udziale dedykowanego opiekuna z naszej strony.

Wynagrodzenie
godzinowe
 • Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową, która podlega indywidualnym negocjacjom.
 • Zalety: preferowany model rozliczeń przy współpracy doraźnej lub w razie braku możliwości precyzyjnego oszacowania zakresu potrzebnej pomocy. Brak związania umową umożliwia rozliczenie czasu pracy na podstawie przesłanego klientowi zestawienia.
 • Klient może kontrolować ponoszone wydatki poprzez wskazanie maksymalnego budżetu dla przedsięwzięcia lub limit wymagający uzyskania dodatkowej autoryzacji klienta. Powyższy model rozliczeń jest korzystny dla klienta, gdy łączny czas pracy jest trudny do oszacowania.

Wynagrodzenie ryczałtowe (projektowe)
 • Określona z góry, całościowa kwota za prowadzenie danej sprawy lub doradztwo w projekcie realizowanym przez klienta.
 • Zalety: znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas dla realizacji zlecenia (ryzyko oszacowania czasu realizacji zlecenia po stronie Art Capital). Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka na poczet świadczonych usług.

Wynagrodzenie za sukces
(tzw. success fee)
 • Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy zespołu Art Capital.
 • Zalety: wynagrodzenie pozwala na przejęcie przez Art Capital części ryzyka od klienta i stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych. Może być stosowane w sporach sądowych, sporach przed organami administracji publicznej, dotyczyć pomyślnego przebiegu negocjacji umożliwiających zawarcie korzystnego układu, zakup określonych aktywów, restrukturyzację przedsiębiorstwa lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

 

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

 

 

Art Capital

Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska
+48 12 428 50 60
+48 12 428 50 61

biuro@art-capital.pl
www.art-capital.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000285700 REGON: 120500787 NIP: 6762354679