Fundusze UE

Oferujemy kompetentne doradztwo z zakresu pozyskiwania kapitału świadczone przez zespół specjalistów Art Capital

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W Art Capital zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W Art Capital zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

Art Capital to wyspecjalizowana kadra w świadczeniu usług doradczych z zakresu pozyskiwania kapitału na inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządowych oraz w przygotowywaniu opracowań analitycznych monitorujących rozwój społeczno-gospodarczy. Prowadzimy projekty zarówno finansowane ze środków krajowych, jak i tzw. „funduszy brukselskich” – nadal stosunkowo rzadko wykorzystywanych w Polsce.

 

Art Capital zapewnia dobór odpowiedniego źródło finansowania uwzględniającego cel inwestycji, harmonogram jej wdrażania czy też maksymalną wysokość dotacji.

Tworzymy montaże finansowe uwzględniając środki własne, instrumenty dłużne, jak obligacje/kredyty, preferencyjne pożyczki, poręczenia i gwarancje bankowe, udziałowe formy pozyskiwania kapitału (w tym fundusze venture czy private equity).

Art Capital wykonuje również analizę potrzeb inwestycyjnych.

Określamy wielkość przedsiębiorstwa na podstawie liczby pracowników, badamy aktywa bilansu i obrotów, analizujemy wydatki inwestycyjne pod kątem możliwości ich sfinansowania ze środków publicznych, alternatywnie z innych źródeł finansowania.

Zawieramy dodatkowe analizy w zależności od potrzeb danego konkursu, np. studium wykonalności i biznes planu, strategii eksportowej etc. Zapewniamy wsparcie w pozyskaniu wymaganych załączników, takich jak: opinie o innowacyjności, dokumenty środowiskowe, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc. Przeprowadzamy analizy finansowe, ekonomiczne a także wrażliwości i ryzyka.

W Art Capital przejmujemy odpowiedzialność za rozliczenie dotacji Klienta. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o płatność, monitorowaniem inwestycji pod kątem jej zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zgodności z prawem. Zapewniamy bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej.

Pomożemy w przygotowaniu postępować konkurencyjnych na wybór wykonawców zadań realizowanych w ramach dofinansowanego projektu.

Otrzymanie dotacji to dopiero początek korzystania ze środków zewnętrznych. Szereg wymogów i obostrzeń, którymi jest obwarowana umowa o dofinansowaniu, może narażać przedsiębiorców na liczne zagrożenia skutkujące zwrotem dotacji.
W Art Capital, prowadząc monitoring dofinansowanej inwestycji, zdejmujemy z naszych klientów ryzyko zerwania przez instytucję finansującą umowy dofinansowania.

 

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe
(projektowe)
 • Określona z góry, całościowa kwota za prowadzenie danej sprawy lub doradztwo prawne w projekcie realizowanym przez klienta.
 • Zalety: znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas dla realizacji zlecenia (ryzyko oszacowania czasu realizacji zlecenia po stronie Art Capital). Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka na poczet świadczonych usług prawnych.

Wynagrodzenie za sukces
(tzw. success fee)
 • Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy zespołu Art Capital.
 • Zalety: wynagrodzenie pozwala na przejęcie przez Art Capital części ryzyka od klienta i stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych. Może być stosowane w sporach sądowych, sporach przed organami administracji publicznej, dotyczyć pomyślnego przebiegu negocjacji umożliwiających zawarcie korzystnego układu, zakup określonych aktywów, restrukturyzację przedsiębiorstwa lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

 

 

Art Capital

Kobierzyńska 211
30-382 Kraków
Polska
+48 12 428 50 60

biuro@art-capital.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000285700 REGON: 120500787 NIP: 6762354679