Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

AKCJE i OBLIGACJE

Art Capital oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie emisji lub sprzedaży akcji i obligacji na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w szczególności:
• zorganizowanie i koordynacja całego procesu,
• sporządzenie i weryfikacja dokumentów korporacyjnych,
• przekształcenia własnościowe i organizacyjne,
• opracowanie celów emisji i struktury transakcji,
• sporządzenie analizy finansowej i prognoz finansowych,
• wycena przedsiębiorstwa z uwzględnieniem planowanych inwestycji,
• wykonanie due diligence celem zidentyfikowania i eliminacji ryzyk,
• doradztwo w zakresie zabezpieczeń obligacji,
• przygotowanie projektów uchwał organów spółki,
• sporządzenie prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia,
dokumentu informacyjnego lub innego dokumentu związanego z oferowanie akcji lub obligacji,
• przygotowanie prezentacji i teaser’a dla inwestorów,
• zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przed złożeniem wniosku w GPW,
• doradztwo przy wyborze podmiotów współpracujących (dom maklerski, animator rynku, sponsor emisji, agent emisji, administrator zastawu, biegły rewident),
• doradztwo w procesie dematerializacji papierów wartościowych,
• opracowanie wniosków do instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW),
• świadczenie usługi Autoryzowanego Doradcy zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect lub Catalyst.