Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

ANALIZY EKONOMICZNE

Art Capital oferuje przeprowadzenie analiz strategicznych, ekonomicznych, a także tworzenie biznes planów.

Najczęściej analizy i biznes plany są sporządzane dla celów związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, transakcji prywatnych oraz pozyskiwaniem dotacji unijnych. Zadaniem analizy jest przede wszystkim weryfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem ich rentowności, kapitałochłonności, ryzyka wpisanego w projekt oraz możliwości zrealizowania w odpowiednim terminie.

W oparciu o wyniki analiz Art Capital opracowuje strategię dotyczącą optymalnego sfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego późniejszej sprzedaży. Wskazuje potencjalne źródła finansowania oraz wybiera spośród wielu alternatywnych rozwiązania najbardziej korzystne z punktu widzenia opłacalności i potencjalnego ryzyka.

Art Capital sporządza analizy finansowe i ekonomiczne samoistne lub będące elementami większych opracowań, np. studiów wykonalności.