Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

DUE DILIGENCE

Art Capital zajmuje się opracowaniem analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa mających między innymi ustalić: sposób osiągania wyniku i generowania gotówki przez przedsiębiorstwo, jego majątek i źródła finansowania, sposób i jakość organizacji, jej efektywność, a także szanse i zagrożenia wypływające z przyjętych procedur i zasad korporacyjnych, strategii rozwoju, pozycji na rynku, sposobu realizacji usług, planowych inwestycji.

Celem badania jest również ocena możliwości realizacji inwestycji i korzyści uzyskanych dzięki nim. Poza tym badanie służy weryfikacji dotychczasowych sprawozdań finansowych pod kątem przedstawiania przez nich prawdziwego obrazu przedsiębiorstwa oraz oceny zdarzeń nietypowych i nadzwyczajnych, które mogły mieć wpływ na dotychczasową sytuację przedsiębiorstwa oraz ewentualną możliwość ich wystąpienia w przyszłości.

Najważniejszym zadaniem raportu jest przedstawienie zidentyfikowanych ryzyk występujących w otoczeniu zewnętrznym oraz wewnętrznym przedsiębiorstwa, które wystąpiły lub mogą pojawić się w przyszłości, co może mieć wpływ na analizowany projekt, przyszłe wyniki firmy, jej sytuację finansową i wycenę przez inwestorów oraz odpowiedzialności zarządu wobec nich.